Bắng ồ dưới, ồ trên, - tôi quay cuồng ớ giữa Chọc thủng tên trên chàng, hay đâm xuống dưới chảng? Tất nhiên, phài bơi được ra và không mất niềm hy vọng, Đến lúc đó - công việc bắt đầu, chò giấy xuất cành là xong. Bảng ồ phía trên - tự phá tung và làm tan vụn! Mổ hòi dầm đìa anh như gã thợ cày vừa ò ruồng lẻn. Anh trồ về vỏì em, như nhũtng con tàu đi ra từ khúc hàt Nhổ hét mọi điêu, cả nhửng cảu thơ củ cùng không quên, Anh mđi hơn bôn mươi - chưa đầy nửa thế kỷ Anh sồng, được chồ che nhờ Thượng đẽ và em. Anh cô sẵn cái đề ca khi đến hầu thượng đế, Trước mặt Ngưòì có sẩn cái dể biện hộ cho mình.
© ?. Bản dịch, 2002