Ai trong lòng chỉ có một nỗi buồn lặng lẽ Làm bằng giấy bồi - thì quả nhẹ nhàng. Bạn biết không Có thể, người ta có lý Ai cười gằn, ai nghi hoặc và cười gằn Những lần kết hôn Sự nghiệp không sửa được - Cái gì đó hỏng, cái gì mất, và áo quần rách toạc.
© Nguyễn Lương Thanh. Bản dịch, 2011