Nếu anh giàu có như vua biển cả “Hãy bắt mồi!” - em kêu thế với anh Thế giới trên và dưới nước của mình Anh đổ hết ra không cần do dự. Nhà pha lê trên đồi - dành cho nàng Còn mình, như chó, lớn lên - trong xích. Những mạch nước nguồn của anh có bạc Và biết bao lớp sỏi cát có vàng! Nếu anh nghèo khổ, như chó - một mình Thì trong nhà anh, đem bóng em lăn Bởi vì em giúp cho anh, trời ạ Không cho ai tàn phá cuộc đời anh. Nhà pha lê trên đồi - dành cho nàng Còn mình, như chó, lớn lên - trong xích. Những mạch nước nguồn của anh có bạc Và biết bao lớp sỏi cát có vàng! Giá anh đem người khác so với em Dù treo cổ anh, dù đem xử bắn Hãy để ý cách của anh nhìn ngắm Em như người đẹp của Raphael. Nhà pha lê trên đồi - dành cho nàng Còn mình, như chó, lớn lên - trong xích. Những mạch nước nguồn của anh có bạc Và biết bao lớp sỏi cát có vàng!
© Nguyễn Lương Thanh. Bản dịch, 2011