Nếu thích thì - quá ít? Nếu đã yêu - quá nhiều? Nếu từ đầu mà biết Nếu mà biết được lâu! Em đâu, nghèo tưởng tượng Em đâu, lời dự phòng! Em dễ thương, âu yếm Chà, giá được yêu em!
© Nguyễn Lương Thanh. Bản dịch, 2011