Sau khi chết cuộc đời không hề có. Điều này quả thực dối gian Đêm tôi nằm mơ thấy quỉ Từ địa ngục trốn lên.
© Nguyễn Lương Thanh. Bản dịch, 2011