Ginh cht từ vĩnh hằng ể khổ v ể sớng ể khng nghe, ể cm ể cho v ể nhận ể c v ể khng ể nhớ hay nhớ ến.
Nguyễn Viết Thắng. Bản dịch, ?