Tôi không thể không uống hay mộng mơ Câu thơ đến, và dâng cao ý tưởng Xin đừng phiền, hãy để cho sâu đậm Hãy để yên tôi suy nghĩ một giờ.
© Nguyễn Viết Thắng. Bản dịch, ?