Во карпи под сртот, каде и ветрот го плаќа цехот, на такви височини каде со нога не стапнал никој, си живееше среќно и весело едно планинско ехо и со одзив ги повторуваше човечките викој, викој. Кога самотијата ко грутка во грло ти се вклешти а придушениот лелек како глуварче ќе се снове, крикот за помош ехото ќе го потсили да трешти и ќе го испорача до ушите на твој близок човек. Мора да беа тоа нелуѓе, со чај од буника задоени, глуви за својот топот, дојдени од бескрајна пуста, глас да ѝ задушат на живата стена беа настроени и ехото го врзаа, со партал ја затнаа неговата уста. Саноќ продолжи мачењето, се играа крвави ора, но од ехото ни лелек ни молба за милост се крена; а утринта, на разден, го стрелаа ехото на таа гора, солзи од камења бликнаа од секоја ранета стена.
© Љубомир Бочваров. Превод, 2013