Ние сме древни коњи, сорта добра, победоносци јавале на нас без параноја. И не еден велик мајстор-зограф копитата ни ги насликал со златна боја. И најдолен рицар и рицарот благороден рбети ни свива со оклоп ко тешка стена. Еден од нашите за почести бил роден, царот Калигула го стори член на сенат.
© Љубомир Бочваров. Превод, 2013