Fuirichidh luing airson ine mus dan iad air cuan ach tillidh iad daonnan ged bu ghbhaidh an t-sian An ceann bliadhna gum b mi air ais bho mo chuairt gus a sel mi air falbh aon uair eile son bliadhn. Is gach duine dhiubh tilleadh ach mo shr charaid chir seach an ainnir bu dlse, bu ghrdhaichte, binn thig iad uil ach mo dhen. Thig iad uil ach mo dhen. S beag mearbs anns a chrannchar is nas lugha annam fhn Ach bu toil leam bhi cinnteach nach robh e na dhil a bhi chleachdte ri losgadh seann luingeas gun chs, B mi tilleadh, am bruadar, an cirdeas, an dlths. B mi seinn, le cinnt seinn, gun a bhliadhna dhol bn
Aonghas MacNeacail. Translation, 2014