A adamlar hüňürhüňür mydama, Çünki adam adalaty hatyrlar: "Biz nobata ilki durduk ahbetin, Yzdakylar eýýäm iýip otyrlar!" Gygyrmaň, olara düþündirdiler: "Haýyþ edýäs, gaýdyň, gün boldy öýle! Ol iýýänler gaýry ýurtdan gelenler, Siz bolsa, bagyþlaň, kimsiňiz beýle?" A adamlar gygyryþdy üznüksiz, Çünki adam adalaty hatyrlar: "O nähili?! Biz nobatda ilkinji, Yzdakylar eýýäm iýip otyrlar!" Emma ýene düþündirdi edara: "Haýyþ edýäs, gaýdyň, gün boldy öýle! Ol iýýänler delegatlar ahyryn, Siz bolsa, bagyþlaň, kimsiňiz beýle?" A adamlar gygyryþdy üznüksiz, Meger, adam adalaty hatyrlar; "O nähili? Biz nobata ilki durduk ahyryn, Yzdakylar eýýäm iýip otyrlar!"
© Ýowþan Annagurban. Translation, 2014