વ્લાદીમીર વ્યોસોત્સ્કાયની
એ જે પહેલેલા તેનેની સાથે હતો (બળવંતંત જાની)
ઊમિલ ભાવના (બળવંતંત જાની)
મરિના વ્લાદીને (બળવંતંત જાની)
ભાંડંડરડાંઅંઓની કબરો (બળવંતંત જાની)
શિયાળાનાં દિવસો (બળવંતંત જાની)
કૂતૂતરાઓને માંસંસ આપો... (બળવંતંત જાની)
મીણબત્તીઓ ધીમે બળે... (બળવંતંત જાની)
હવે હું તને પ્રે્મ કરું છું (બળવંતંત જાની)