വ്ളാഡിമര് വ്യസോട്ട്സ്കി
ഒരു വെള്ളായുടെ സംഗീതം (ലതാലക്ഷ്മി)