Y v պ v v vv v v vv v Y v v v v vv vv v , v - v v vvv a! , v K Y v yyyv vv v v v v!
?. , ?