فلاديمير فيسوتسكي
شتۍ (H.Khalil)
يخې شپې (H.Khalil)

د ورونو په قبرونو صلیبونه نه دروي،... (M.Kochi)