د ورونو په قبرونو صلیبونه نه دروي، او ونډې پر هغو چغې نه وهي، - دوئ ته یوڅو نه – یو څو د ګلانو ېډئ راوړي، او په ویاړداېمي اور لګوي. دلته پخوا مځه ددار په تختې درېدله، او اوس دلته د ګرانیتو تختې دي، دلته وم څانګړې سرنوشت (قسمت) نشته، دلته ټول سرنوشتونه سره ګډ شویدي. او په داېمي اور ې به سوی ټانګ ووينې، او همداراز سوځېدوني روسي ورونه، سوځېدونی سملینس او سوځېدونی ریخستاګ، او د عسرو سوځېدوني زړونه. د ورونو په قبرونو نشته ژړېدونې ونډې - دې خواته قوي خلق راځي، د ورونو په قبرونو صلیبونه نه دروي، ایا ددې څخه ژوند اسانېږي ؟!
© Mir Sahib Jan Kochi. ژباړې, 2014