فلاديمير فيسوتسكي
بلای قبر های برادران صلیب ها را نه میګزارد،... (M.Kochi)