Takwaba umweo ukupitilila pamfwa Ubo bonse bufi Ngana sendama ubushiku muchiloto nda mona mwansakatinga Uwa butwike ku mulilo wamu ya ya ya (Gehena)
Mwape Mumba. Translation, 2014