Ha’e he’i chéve japuha ńemano rire, jaikove jeyha. Katu tenonde gotyvove, che képe ahecha opukáramo hese upe mbói g̃uaig̃ui,
© Enrique Chamorro Sánchez. Translation, 2016