Эргишилер гетип къалды ёкъ болуп, Ашлыкъланы оруп сама битгинче. Сагъынч гелип тие бизге окъ болуп, Рагьатлыкъ ёкъ: не гюндюз ёкъ, не - гече. Будайбашдан бюртюк ерге тёгюле - О гёзьяшы орулмагъан ерлени. Ишлер къыстав, беллер сизсиз бюгюле, Намусун биз алгъанбыз ёкъ эрлени. Уьйге багъып тербетигиз атланы! Гёзлей туруп, гёзлерибиз сытылгъан. Бузмагъанбыз сизге берген антланы. Сизин гёзлей уллулар да, яшлар да, Сиз гетгенли, булакълар да тартылгъан, Сизин йырлай ормандагъы къушлар да. Гёнгюбюзге кирит ургъан кюстюнлюк Сиз гелеген къапуланы чюйлеген. Оюбузну бир сёз къуршай - "уьстюнлюк", Сагъынчыбыз, умутубуз бийлеген. Сиз гелер деп, сиз гиер деп торлагъан Эсгиленип битди байрам гёлеклер. Йыбавларда сизин булан йырлагъан Макъамланы излей бизин юреклер. Уьйге багъып тербетигиз атланы! Гёзлей туруп, гёзлерибиз сытылгъан. Бузмагъанбыз сизге берген антланы. Сизин гёзлей уллулар да, яшлар да, Сиз гетгенли, булакълар да тартылгъан, Сизин йырлай ормандагъы къушлар да. Гьар адамда - яшы булан къартында - Сиз къайтажакъ деген ой бар, озокъда. Намазланы, дуаланы артында Атларыгъыз айтыла гьар ожакъда. Яявму деп, атлыму деп къарамай, Сакъатмусуз, савмусуз деп сорамай, Ёлбашлагъа жанларыбыз бозаргъан... Тек къоркъабыз "оьлген" деген хабардан! Уьйге багъып тербетигиз атланы! Гёзлей туруп, гёзлерибиз сытылгъан. Бузмагъанбыз сизге берген антланы. Сизин гёзлей уллулар да, яшлар да, Сиз гетгенли булакълар да тартылгъан, Сизин йырлай ормандагъы къушлар да.
© Бадрутдин Магьамматов. Таржума, 2014