Ол ким айткан: "Ер янган эм соьнген, - деп, - онда бир де оьстирмессиз сиз бийдай", ол ким айткан Ер яллаган, оьлген деп? Йок, оьлмеген, ол тек тынган бир талай... Ердинъ тартып алмаслар аналыгын, тенъиздей терен, кутармассыз тасып. Ким ынанган коьрип Ердинъ янганын? Ол куьйген тек кайгылардан дерт басып. Тыртыклардан окоплары созылган, шукырлары - солкылдаган яралар. Ердинъ яланъ нервлери де ашылган Ерде болмас азап шеккен коьп олар. Ер баьрисин коьтерер ди, ол коркпас, сен сакат деп язба оны, танысым. Ким айткан ды Ер эндиги йырламас, дайымлыкка карлыккан деп давысы?! Занъырайды ынъыранувын тыйып ол, ралардан шыккан сести бастырып, ер - янымыз, ер мен бизде ортак йол Этиклер мен ян болмайды тапталып. Ол ким айткан Ер эндиги оьлген деп? Йок, оьлмеген, ол тек тынган бир талай...
© Магомет-Али Ханов. Translation, 2014