Ğeyzin, pəşimonim beşim, Çand sorone az bə çəşim, Konco azim, ələtəşim, Az həni nim mardə ləşim. Çandə bışoş hejo azim, Boştı rıki məse sazim, Betı noxəşim, notazim, Bətı hədıyonim tazim. Bə çəşiş çımı səmandəş, Duəvojiş, tarsoş dəmandəş, Zındəm, pesıridəş mandəş, Dəqijedəş çoknə handəş. Be-nıbey bə duəvonə şe, Dumuyəndı ğande beşe, Boçi? Tınış əy nıməse, Tı əyo niş, əvrə ləse. Bovəm bə dərve, bə zuze, Çımı ve piəyım ə duse, Deşmen exroce bə cuşe, Detı vitdəm cənım puşe. Jidəm hiçi famedənim, Pandomedəm damedənim, Sərqərdonim çamedənim, Bəy vitedəm pamedənim. Bıjənom az, bahandom az, Qırd quculi bımandom az, Hədərə koy bıkandom az, Kom ji konco bırandom az. Dasti varde, zəmin qarde, Se-şo sipyəm bə dast varde, Piəme çəyo az oqarde, Çəyo binim cənım marde.
© Zabil Mədoj. Translation, 2014