Zardə, hkə Afrikədə, Əəy mərənqo əy kədə, Qlə iqil bə mion bee, Bə ləfrori oə be e, Qlə antilopə kinə, Fil votdə marde əy inə!     yo rost be zik-zəhu, Zuze, zikə vey qftqu, Hərzə kijə bənəy pəpu, kasiədə jəe yahu, Vote: Ləftor yole bəzne əy znəy ki bəzne əhu! Ləftor damə be ki jqoy, i bbu ox bənə qoy, Isət kəfəni ələdə, Həmə in b ahalədə, Ehanə m tobyə, Bvoto co kəsi buə, Bəm ok diəknən hələ, Bebəem bəem ələ. yo rost be zik-zəhu, Zuze, zikə vey qftqu, Hərzə kijə bənəy pəpu, kasiədə jəe yahu, Vote: Ləftor yole bəzne əy znəy ki bəzne əhu! Antilopiən vote pə, Boi jqo son bo kə?, Ləftore sədə kure, Sə de xəəli pure, Ləftor zomo peqarde, Rəyrə bətər qarde, Jen peqəte bee, Bə bizoni kə dəe. yo rost be zik-zəhu, Zuze, zikə vey qftqu, Hərzə kijə bənəy pəpu, kasiədə jəe yahu, Vote: Ləftor yole bəzne əy znəy ki bəzne əhu! Zardə, hkə Afrikədə, Ni sərostə pand ədə, Ləftor de jeni yasədəy, əon pl-pl asdəy, əvon iqləliə ə kinə, Bedə bo bizoni jenə.     Ləftori co ro qətəbey, Hərzə kijə do qətəbey, Ha merdi tə kəyku be, qilon həmə əyku be, kasiədə jəe yahu, Vote: Ləftor yole bəzne əy znəy ki bəzne əhu!
Zabil Mədoj. Translation, 2014