Mı pidəmni beovandətiə orəx, Jimoniku oqıniənim az mandəm, Pidəmni çe sori bıbo nav ya erəx, Kəynə şoyə mahneyon az handəm. Mı pidəmni ə ostonə sardonə dim, Bə ğılovşon əkənim hiç vaxti bovə, Bə co kəson omə nomə az handənim, Çı peştiku edəso əv de çoçəşi de lovə. Az pidəmni kəynə bedə har çi nimcu, Kəynə qəpi qəvdə haştə okudə ki, Az pidəmi kəynə ğandən bə kulunci, Əpınime nezəroədə qullə bə ki. Zibəm şedə çe bıhdoni, nıbə qəpon, Çe dıdimi, peştıpurə nıbə dimon, Hejo binim qəp jedən ha, so-bə qəpon. Ya bə şişə oston jedən kəynə ımon. Az pidəmni de təylə bovə erəsi, Çokişe bıdə lınq bıfırso beşu bışu, Həftoğem az bo merdi bo merdi jə ji, Bə çəşonım çımı bəpe bıhton nışu. Kəynə az bıvindom arıştə pəron, Bəbolim omedəni zındənim boçi, Zibəm şedə çı korığ doy çe tarso, Mande İsa (s) bə dar ehaşte nim, boçi. Az pidəmni ıştən kəynə bedəm tarso, Çortım şedə ehanə ki odəm jedə, Az pidəmni kəynə dəşedən bə har so, Bə xosiən bəy tu kardən çəyo şedən. Az pidəmni sıvon iyən ə məydonon, Əyo çand xəlvoron peqardən bə ğoruş, Bıdə bıbu peqardəyon ə şəytonon Az ımi hiç kəynə nəpime qırd furuş.
© Zabil Mədoj. Translation, 2014