Ӈалэлвэр угиркэллу, урнаду эикэллу Бюллетенилвэ энэл таӈра, - Энэиндук буми! Синмакаллу, Энэл минэ, эбэй, хаврэ: Би суннӈивэ уставвэсун эсим боритча!
© Евдокия Силкина. Translation, 2014