Маринаду
Элэ ӈаӈта хэгтэлни хилгэддэ, Элэ чукичар чибартадда - Нимкан тэнкэлэн хи тек индинри, Эдук этэнри хи хөррэ. Черёмухал ойгичин эдэнду олгадатан, Удангичин сиренел тикэтнэдэтэн, - Би хину ями-да эдук хөрудим Дворецла, тала свирель икэддэн! Бинивус хаманал миндук нян төрдук Тысыча анӈанила дяйритан, - Нян як-та ай ачча эрэк хигидук - мулгачинри хи тачикан Эбдэнрэлэ бадикар хилэс ачча бидэн, Аткиканнюн нянин нэгимэттэтэн, - Би хину ями-да эдук хөрудим Ӈэрин теремла нямси нам хаттун! Ирэк инэӈиду, адыс часту Минтэки хи нёдинри энтукукэн, Ок хину би хөрудим төкникэн, Ӈи-дэ этилэн хину бакра? Дёрмидим, дёрмин хинду ай бисэкэн, - Даарам - гу би эрдын эӈии бөрив?! Чорама дюла миннюн несэлкэн бигэл, Дворецла нян теремла ни-вул бисэкэн!
© Надежда Очирова. Translation, 2014