बेयो मोनसे नंखाय फोथायनाय थैनायनि उनाव जों थांफिनगोन उनाव आं मोनसे सिमां नुदोंमोन सिमाङावनो फिसा जिबौवा बिखौ मिनिदोंमोन
स्वर्ण प्रभा चैनारी. Translation, 2015