Wladimir Wyssozki
En apxiit (S.Johann)
Is ploos ays iwer mich un uner mich (S.Johann)
En Palaate iwer ti Tsayt (S.Johann)
En Palaate iwer te Liipe (S.Johann)
Fer mayn Froynte (S.Johann)
Am Aanfang... (S.Johann)
Tas Letxte Liit (S.Johann)
Ich wre aych saan was paseere wil (S.Johann)
Ti Moynts Training (S.Johann)
Khrtse tripse un iwerxwime... (S.Johann)
Ti iwerkng sin tiif... (S.Johann)
Tas leewe waar kexraupt... (S.Johann)
Sonst Yemants Routine (S.Johann)
Tas tunkle (S.Johann)
Ich sin en eksotixer Man... (S.Johann)
En Paraapel iwer Woerheet un Lii (S.Johann)
En liit iwer te kheenichs xiiser (S.Johann)
En Kesang fon Rusia (S.Johann)
Hayt sin ich ruich... (S.Johann)
Te Mensajeyer (S.Johann)
Waar mool en souveraaner... (S.Johann)
En Pirate Liit (S.Johann)
Tas Tiking fom Mes Aparaat (S.Johann)
Meyer wre te ferloerne khrl rete... (S.Johann)
Ti esekusioon fom Priche ko (S.Johann)
Meyer leewe im toote leere... (S.Johann)
Wn niks is sonst en traurichkheet... (S.Johann)
Friilings waser sin wech... (S.Johann)
Es is mayn xiksal... (S.Johann)
Wn Profi-xpiiler aanfange se xpiile... (S.Johann)
En Liit fom Kriicher Pilot (S.Johann)
Ich sin an te aarwat... (S.Johann)
En frmte wil treete... (S.Johann)
Ich hon pepareyert en Report... (S.Johann)
Soo fiile ich mich net mool pees... (S.Johann)
Es waar mool en man... (S.Johann)
Ich hon en net kekhnt net mool iim... (S.Johann)
Teyer solt net fiil kewe... (S.Johann)
Filaycht meecht ich krayxe... (S.Johann)
Runt um ti Uer... (S.Johann)
En Lullaby (S.Johann)
En Lyrixes Liit (S.Johann)
Uf Fatal Date un Fakte (S.Johann)
En Rauper Liit (S.Johann)
Te Tume Traum (S.Johann)
Mach en Prik... (S.Johann)
Un ti Layt hon wayter keklaacht (S.Johann)
En Liit iwer Froyntxaft (S.Johann)
En Apxiit fer ti Priche (S.Johann)
En Liit iwer ti neutraal soone (S.Johann)
Tas Holsne Klaytung (S.Johann)
Ti Kroon... (S.Johann)
Tanke Tich, Oh, Hrkot... (S.Johann)
Ti klorifikatsioon fom Fater (S.Johann)
Mayn peliipte wrt sich peklaache... (S.Johann)
Ti Silver Strik (S.Johann)
En Palaate iwer ti Pluume (S.Johann)
Iwer te Liipe in te Mitel Elter (S.Johann)
hat khee sin mit tich se xpreche... (S.Johann)
En Sikayner Liit (S.Johann)
Meyer sin kayl, keproopt im kriich... (S.Johann)
En Liit iwer ti Mungos (S.Johann)
Fer tas Hols... (S.Johann)
Ales is Keayst (S.Johann)
Katherine (S.Johann)
Fer fiile klikliche Yoore... (S.Johann)
Ti Kheenichs Prosisioon (S.Johann)
En Liit fon te Mujiks (S.Johann)
Ti Tsaame Tiire un Raupt Tiire... (S.Johann)
Wn ti recht rewolutsioon am trike waar... (S.Johann)
Ich hon mayn leewe in piter aarmut... (S.Johann)
Er hat kriit ales was er wolt... (S.Johann)
Tuu tuust net enteke Xife oone naame... (S.Johann)
Te Xnee xtorem toopt... (S.Johann)
Fiil mechtiche layt... (S.Johann)
Ich xteen uf... (S.Johann)
Er saat fer mich... (S.Johann)
ne khan laycht ti aarwat kriin... (S.Johann)
Te Rumor Reechelt... (S.Johann)
Hayt oone Krinse... (S.Johann)
Hayt khan ich net tas ferkese suuche... (S.Johann)
Was ich heere kefalt ploos mayn Seel... (S.Johann)
Es is khee wits... (S.Johann)
Es khomt foer tas ich net xraywe khan... (S.Johann)
Es xaynt tas ich kexlaa hon... (S.Johann)
Xlechte Naychkheete... (S.Johann)
Ich hon krn wayn ketrunk... (S.Johann)
Was is se tuun?... (S.Johann)
Ich keen xwiirichkheete torich... (S.Johann)
Wn es paseyert is tas tuu... (S.Johann)
Eene hot hat kelacht... (S.Johann)
Es is soo kroos aleen ins pet keen... (S.Johann)
Heept ayre hnt... (S.Johann)
Es kept khee meechlichkheet... (S.Johann)
Warom laafe ich ins meser xpits?... (S.Johann)
Wn ti Retung fon unser Leewe... (S.Johann)
Ich hon se fertsayert, Johnny... (S.Johann)
Wn ich mayn seel kefale... (S.Johann)
Es kept khee uersach um tsayt mache... (S.Johann)
Ti wre mich net hinerkeen (S.Johann)
Oh, wii xweyer is unser tsayt... (S.Johann)
Yeete ne fon uns... (S.Johann)
Net formaal net xtayf... (S.Johann)
Awer wii fiil hon ich kesiin... (S.Johann)
Wn ales was meechlich... (S.Johann)
Meyer hon es kriit... (S.Johann)

Och, wo ich gesta wo (P.Rambo)