Ti tsayt hat te purg runer keproch un mit kraas petekt, Woo ti wnte kextan hate, wakse prnetsle un tistle. Awer te ruu fom kranit tuut net fer imer taure, En kuute taach tuun tii alte khalte xteen fon te ferkangheet xpreche - Fon alte triumfe, kampanye un kholisioone. Ti tsayt hat net tas was paseyert waar uner te tner phutx kexmis: Wn mer sayn uwerxt kroxt wech ropt, Ore hoolt se en pisye an te xtros, Wrt er sayn wisheet fon te ferkangheet uf teke. Tutsente fon xloser wre fale, fiile khete wre aus kexut kewe, Un en kroose haufe fon poke wre in xwees aus preche, Un xaref lejnte fon hunerte fon wrse fliise, Iwer torneye, pesitsunge un fraye xiise oone pang. Tii alte tsayte wre tich pekhant kenuuch sin, Un sayn melotiie klinge siis, Tesweche tas te iipe fer imer liipe sin wil, Sokaar in sayne remote-futur tsayt. Xtaal wrt knake mit en metalixe kling, uf em xreech xtrich fon te xwaat, Un ti poo-xtrik wrt tamp mache uner xpanung, Te toot wrt sich setse uf lanse un krume, uf te fiis am huke, Faynte, am apeleere fer iwerkepung, teere fale uf tee xtel, Un uf kewe fer tii woo ferloer hon sayn tiskretsioon. Awer net al woo ferhinere ti fernichtung Hon pehal friirix siisichkheet fon te seele, Hon sayn kuute naame fon te entfiirung keret Fon xpits puuwe oone skrupel fon aler aart. Es fiilt sich kuut fkexokelt kewe fom kaul sayne waayche kang aart, Wn tayn hant xwingt te trostliche kewicht fon te lans; Es fiilt sich kuut wn mer wees fon woo ti fayl heyer khomt, Un es is krnklich wn tayne keechner layt am waate uf tayn seel. Was is mit te mitelmeesiche kriatuure, wii xweyer is sayne xiksal? Sin ti hekse wii imer ti hits-khep? Net mool katastrofe un peese playwe ploos ti selwiche Aach tort, in ayre aart futuure tsayt? In ale tsayte, in ale ferxiitne teele fon te welt, Mnxe ferachte xufte, faychlinge un hinerlistiche. Faynt is faynt un khmfe mit is unser eensichst aarwat, Un awer ti frayheet is was meyer prayche un ferlange, Un meyer kewe imer hofnung uf es peste. Ti tsayt wrt nii tii iteye ap xafe, Wn meyer wech rayse sayn uwerxt kroxt, Wii hays tunstich pluut, elter loose emotsioone, Himlixe kefiils wole kheere noo runer uf uns. Ales is wii es foerheyer waar un sin wrt, mayn alte froynt - Es kept prayse se petsaale, es kept feeler se repareere. Es fiilt sich kuut wn nimant fon tich falxe aanxtoose nmt, Wn yer khmft ticht paysamer mit tayn troye froynte. Eenfachkheet, raynheet khome fon te friirixe fer uns, Fon te ferkangheet, nme meyer lejnte un kexichte, Fer kuut in ale tsayte is te kuut - in te ferkangheet Un im futur, kraat soo aach hayt tsu taach!
Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016