Am aanfang waar tas Wort, Tas Wort fon piter traurichkheet un pang... Tėm noo waar te kepoer fon te insle, Un tii hon tas fest lant hinerlos. Ti hon too rom kereest oone fracht Torich fiile tausente mayle un yoore, Un yeete insel ferėnert sayn kesicht, Awer hot ti kesetse un ti eere fon te Eyert pehal. Am aanfang waar tas Wort, Tas Wort fon piter traurichkheet un pang... Tėm noo waar te kepoer fon te meer mėner, Un tii hon tas fest land hinerlos. Ti xtrant halt se soo sicher wii keret, Un sii wėre kans sicher tusrik khome noo te Eyert - Ti hale xtrėng te xifs form, Ti hale tas kesets un ti eere fon te Eyert. Mayn xtant is noy, in te siėns noch net keheert, Es weyer peser korajoosich un fray fon aler acht - Tas Wort woo am aanfang fon tee welt Khont khee aneres wort sin als "Meer"!        
© Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016