Ich wre aych saan was paseere wil, froynte, Im unpekhante xtrek fon te tsayte, Wn ach kelrnte mner Wre net mayn ermaanung aproweere. Wn mool es wrt ans licht khome uf te Eyert, Tas xtorme wre sayn normaale khurse hoole. Tan keayste, wii rooe leter krtle, Wre ti pauche fon te Ootseane samer tsiye. Wre ti xtroome fon kroos xtrekt fale, Elektrike meser wre tsayche niks, Un wre sayn kewoonliche forme erkhne Khee paar kelt khee informatsioons fluse. Un tan ti net kriicherixe keweere - Net pums fon huufe un phulfer rauch - Awer pilioone fon tne ketrunkte kleeser Wre tee aarme Kloope fol sinte fersaufe... Xwarts, lila, ore farwiche traume Wre khome, tayn propleme wre n kriin - Tas hayst, teyer al, kuut aartiche un krinsiche, Wrt kans tsufriite sin. Nimant wrt kern hon wii es wrt paseere, Awer es wil paseere oone tswayfel. Wn krayxeray is im Nort, Tan waat uf krayxeray im Siit. Wn es xprecheray un xeneray kept, Tas petayt tas aarmut un troknung kewe tuut. Ti Nortliche winte ploose uf sayn ayl, Un ti khome tsurik, awer torich te Siit...
Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016