Tsii tiif luft in, aarme - noch mee, net xnel peweeche - tray un fier! Krasioosichkheet un fleksipiliteet sin te thoon! Ales runterom kontisioneyert, Ti witer peleepung aselereyert - Wns tuu noch im xwung pixt - te training! Wn teyer tehm am iipe sayt, Leet aych uf te potem, froynte - tray un fier! Kee richtig torich yeete keweenlich peweyung! Ferleyer ti xpanung woos tuu xpierst, Keween tich an ti poer, Tsii tiif luft in, khameraate, pis uf ti miitichkheet! Treene fon te layt uf te kans welt Kripe - tray un fier! Ti krankheet is noo un noo am ferprayte. Tii woo xwach sin trefe sayne toot! Wns tuu en kuut kesuntheet wilst hon, Mit khalt waser rayp tich selepstore, xauer tich! Wns tuu net tayn kans kraft fertuun host - xteen un huke, froynte, xteen un huke. Meyer hon khee pang foer te Arktik un Antarktik! Unser haupste xtuteyerte Dr. Joffe Hot pewis tas "anxtat rum un khafi, Solte meyer penutse te aktiife prophy laktik! Ale kexpreeche solt teyer hale xtop - playpt huke pis tuu tropst, Un sayt net tepresiife ore knutriche kriatuure! Wn teyer wolt pehale ayer entusiasmus, Setst aych etwas hrter - In te ays hool khnt teyer aanfange te paat protses! Prauchst khee pang hon fon xlecht kexpreech - Meyer wre fon tne uf em plats laafe. Kuk, ale persoone sin toch wii am aanfang! Wii xeen is es tas en aanfnger Khan sicher sin tas er te kewiner sin khan, Laafe uf em plats is am pringe ruu fer es hrts!
Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016