Awer ich sin fer mayn xlechtes fiil xult, Ich yoomere un prile - In en anere persoon sayn fuure khome ich, Es is lang un tiif. Ich hon mayne plaan kemach, Hon mayne opjektiif klaar ketsaychent, Un yets hon ich khee ausweech iwerhaupt - khee frayheet. Ti rante fon tee fertreetne fuer Sin xreech un rutxich mit xlam. Ich ferfluuche tii woo tii fuure entekt hon, Mayne ketult wrt sich palt aus kewe, Un ich saan oer un oer wii en muter xraup, "An ti fuer, in ti fuer, mit en fuer..." Awer was is te uersach fer tseele tas fiire woo net se fertraan is? Ich khan net teklareere tas soo en leewe is xreklich. Nimant wrt tayne auto hoole ore witer xlaan, Soo, tuut tich net peklaache. Tuu khanst sokaar tayn xnelichkheet heechre Iwer tayne weech. Es kept khee apsaan in es mitel un sup, Soo lang wiis tuu wayter keest mit tee routine. Un ich hon xnel klaawe ketuun an mayn klik - Al um mich rom xteche aach fext. Mach wayter, froynt, en raat in en raat! Un tuu wrst hiin khome kenau tort, woo ale imer wre. Hier hot yemant en hooche xraay kep, Macht weech uf, ier too! Un aankefang se khmfe mit te fuure, en feriktes pear. Er hat eenfach fertsotelt in tm khamf sayn seel warmt, Soo, sayn apkenutste walwle uf keplatst - un tas is was too waar. Wn am khmfe, hot er ti fuure ferkrumpelt - Yets sin se mee prayter als se waare. Awer sayn xpuure waare aprupt khorts apkexnit - Tii hon tas ferikte pear wech kexlept fon te xtroos, Wayl nimant hat tas recht fer pehinere Te xweere trafik in te kuut alt fuer. Ich hon mayn mool konfrontiert - ti paterii auskeleert, un xtecher keen net aan. Mayn friite is auskang un khaam te xaam - Tas auto is xteche keplip. Ich solt es xupe pis ans n, awer ich khan net tas tuun - Filaycht, hinich mich, too is en froynt woo wrt mich torich tsiye... Awer an te hilef khan ich khee klaawe tuun, Wayl es is sonst yemants fuer. Wii fiil winxe ich xpuke mit xlam un leem In ti fuer woo net mayn is, aler weeche! Yets is es tiifer weche mayne faart, Un ich sin ferantwortlich kemach fon ale woo hiner mich faare. Ich hon mich kefiilt auspreche in xwees pis uf ti knoche, Un tan sin ich en pisye foran kang langst en pret. Ich hon kesiin tas friilings xtroome pefrayt hon mayne weech, ich hon kekhich... Te weech aus tm routine is tsum foerxayn khom - Ich sin keret, entlichmool! Ti reter xpine un xpuke xlam aus - Tsum taywel mit yemant aneres rute! Hey, teyer hine traan! Macht ayre weech, soo wii ich - Tas mnt, keet net noo te weech woo ich sin. Tii noy fuer keheyert awer fer mich, Kee aus, uf en fuer uf ayre aychne aart!
Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016