In en raych, woo ales sauwer un ruich waar, Woo nii iwerfluse kewees waare, troknunge ore xoks, Mool khomt en wilt xwayn, riisich xikant, Woo waar, filaycht, en kroose wolf ore en oks. An tee tsayt hot te kheenich am hrts kelit - Mnxe ferxtraut, wn er kehuust ore keniist hot - Un te wolf krumt ore oks, pang un tiirix, Hot wech kexlept un kes ti persoone woo er wolt. Soo hot te kheenich klaych aankesaat en entxaytung: Tee hinerlistiche monster mus sayn leewe wech kehool kriin! Un tee woo tii misioon torich fiire wrt, Als peloonung nmt unser xeen tochter als fraa. In tm raych, woo ticht an te aplnkung waar - Wns tuu rin keest, kept es en khortse xpatseer kang uf te sayte - Leept en khrl in xpoteray un inatsioon - Mool te peste xitser fom kheenich, yets in unklik kefal. Frooe khameraate hon kelee uf pelse uf em potem, Sii hon ketrunk port-wayn un khaarte kexpiilt, kesung un fertseelt, Wn em kheenich sayn soltaate ti ortnung laut keleest hon, Un te xitser waar kexlept kep tirekt tsum kericht hal. Too hot te kheenich tsuu iim kehust: "Heyer mool, yung! Meyer xtele fest aych restaureere ans leewe. Ret te raych fon tee xreklich katastroof, Un meyer wre aych kewe unser xeen tochter als fraa." Saat te xitser: "Niks keeche ayer tochter, Ich het liiwer en fas fon port-wayn anxtat. Hal ti prinsesin wii se is, ich wil se net, Ich wre khostloos pringe tee hinerlistiche monster sayn khop." Saat te kheenich "Tuu pixt tsuu frech un xneekix, Awer ti prinsesin is net en sach fer tiskutiire! Sii is en tochter fon en kheenich, net en keweenlich flitche!.." Un te xitser saat: "Sii wrt net mayne phaar sin!" Soo lang wii ti tswaay tiskuteyert hon sokaar am xraaye, Neekst ale hinkle un yunge fraae waare ferloer kang, Un ticht am palast tier laaft too rom Tas wilt xwayn ore, filaycht, wolf ore ploos oks. Am n, hot te xitser kriit was er solt, Hot te monster kexos un is auskeris fon tm plats... Soo hot er xaam aan ketuun fer te kheenich un sayn tochter - Mool te peste xitser fom kheenich, yets in unklik kefal.
Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016