Hayt sin ich ruich, wayl Eyer hot mich ales fertseelt. Er hat mich ufkep net tsuu teke fon Iim kaarniks. Un ich wre nne te naame fon tne, woo mich xlecht pehantelt hon - Er, Weyer ich tiine wrt sicher uf xtaye fer mich tefenteere. Awer ich wees net was er mache wrt fer tas - Es khan sokaar en xtich uner ti ripe sin, Ore, filaycht, sii wre pis an te toot ale im auslant sin, Ore sii wre inkexprt, apkesetst ore oone eere sin... Wan wrt tas paseere? Ich khan net triwer saan fer aych - Es khan ketuun were iwer meere yoore ore klaych... Tii wre nii mit mache iire xiksal pay seliche kexwintichkheet, Soo wii neewe rom keen ore too torich austreete. Awer was mich keheyert, ich sin ruich un es wrt soo sin, Im fal fon en ferfluchte weech wre sii keen.
Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016