Fon hinich wayte pėriche, ich wees net woo sin tii pėriche, Uf en eenhokriche wayse khameel khomt er uf ti welt. Er waar tsuu fuus torich am keen ti metropolis fol tamp, Un ti layt waare am opserweere te man fon te welt. Un ti krau mase fon te keweenliche, fon imer heyer khameraate, Wėm sayn eenfaches leewe waar sorichloos, ajiteyert un oone te kewicht fon en kelt thax Waare iweraxt tas sayn kesicht kexaynt hot mit ruich frooheet, Un tas sayne kryptixe lechle khont fon khee persoon keaant kewe. Wii wėn er wist en tings woo ufkehoop waar in kroose kehėmnis, Woo nimant wust, sonst te kloorayche Hėr, Wii wėn er mit te visioon fon tėm klėnsich licht pehantelt kep waar, Fon tėm licht woo yeete un al ti xtėrwliche truf waate. Un ti sauwer mase fol kewichtiche, selepst-tsufriite khameraate, Tėne sayn hooh leewe waar fol petaytung, ajiteyert un kelaat mit kroos kelt thax, Waare furioos kep tas sayn kesicht mit ruich frooheet keklėnst hot, Un tas sayne kryptixe lechle khont fon khee persoon keaant kewe. Un tas is paseyert tas ti prominėnte herooes waare erniitricht kep, Is entekt kep tas ti aktiwiteete woo tii torich kefiert hon waare net richtich, Un tas is paseyert tas ti xeene fraae entekt hon, Tas net ale aanforterunge woo sii foer kextelt hate waare recht. Un ti krau mase fon te keweenliche, fon imer heyer aanhėnger, Woo oft tsimlich rau kerechent wėre fon kroose persoone, Hon fer te man fon te welt ferlangt net krop sin, awer tsaat, Un tėne saan was fer tings sin mee important fer tas folek. Un is aus kang al ti traurichkheet woo frier tort waar, Ale un yeete sin witer sayn weeche kang: Er saat tėne tray xeene wėrter xon lang ferkes, Un fer sayn hėrtsliche treeme, hot er tėne ketsaycht te richte weech.
© Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016