Wn niks is sonst en traurichkheet in tayn seel, Es is ploos en licht net ayerliche last. Es is yets klaar, tas tii sin komplet richtich, Tii perseenlichkheete woo krinse, woo soo unklaupich krinse: Pankete un feste wre net richt mache ti linye - Etwas is ferxwun, un unser treene am neye ti saym.
Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016