Es is mayn xiksal - tsum aankhom layn, uf tas krayts, Fer wayter hiin too triwer tiskutiire un ruufe mich hayser, Um fersichere un pewayse pis ich im munt xaume, Tas aler tings woo ferkheyert is - tume wrter, krume weeche, Tas ti ferkhaafer woo lie saan iwer Kristus sayn feeler, Tas te hayle woo imer noch eko macht in kroose numer wach kept! Prinse hon mitsamer kextrit fer fiile lange yoore, Un in aarmut un layte waare ti foleke am eksistiire. Awer Ivan Kalita hot aankefang en xtaat se krinte Un ti horte fon Zaleeses hot kesamelt sayn kraft. Tan hot too Pheeter sayn xlechtes ketuun un unruue umsonst, Jemeljan Pugachevs kriich un noch mool aarmut. Lost aych net ferxteen, was ich aych mool saan, Ich wre tas noch mool foerhoole, aach wn ich en xlechte hampelman fer se xpiile hon, Tas yia wolt khee solutsioon fine pis te theema kenert kept, Tas ti inpiltunge fon ale poke sin ti selwiche. Awer ich khan, in te woerheet, net te khelich am laafe leyer mache, Selepst wn ich en tayl ferxite, aach khan es net ketuun kewe, Un ich khan net te khelich ins kesicht fom faynt wrfe - Ich sin net am lie ore am praale, ich sin eenfach am paychte! Uf te rutxich plat, xnel am treye, xpuule ich, Un mayn klaychkewicht se hale, piye ich wii en ool! Sol ich te khelich ferpreche in xtiker? Awer ich khan tas net! Ich tuun fer en keeerte man unmiitlich yachte: Ich tuun te khelich ap kewe un keen fom fest plats, Ich kewe fray fon pesoriche, wn ich tas kemach hon! Ich wre in ti tunkelheet ferxtekle, newel un xnee, Filaycht wrt er te khelich leyer mache, ich kriin tas ploos nii se wise. Yets kraase ich uf em khamp unich mayn alte khameraate, Ich siin net taytlich uf te net leere khelich woo kelos waar - ich hale mama, Ich murmle aach net triwer, anxtat mayne aatem se xpaare, Tas mache ich net, khan paseere tas se mich ins toote trample tuun. Ich, in yeete meechliche fal, rier iwer tich, khameraate! Filaycht phaar fon aych xpeeter fer mich khertse aan xteche - Fer ti nakiche nrfe xtachle wii ich sopraan- un ferxtrike, Un ti lustich aart wii ich xtichle un witse mache. Wn es paseyert tas ich mit ale sorte fon layt petroo kewe, Wn es paseyert tas ich ferxprochne peloonunge sin, tuun ich saan nee! Ich wre khee thoon kewe wn mayn nrfe sich loos lose, Wn es soo is, wre ich klaych ti neetiche xraupe fext tsiye! Un ich wre eher zechen, toope, ti hel hooch heepe un khmfe, Un ich tuun eher ferayse ales was ich in te nacht kekritselt hon, Un ich tuun liiwer net teskant pis ich ferkeen, Als ich hantle wii te xtaap am ritxe im sune xtraal! Wn es sich raus xtelt tas ich te khelich leere, noo tm ales, Wn es sich raus xtelt tas recht sin mayn manich mool harte liiter, Wn ich pewayse - aach mit xaum am maul, wre ich saan, "Es is net ales inpultung!" - noo mayne toot.
Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016