Wėn Profi-xpiiler aanfange se xpiile... Foer hėrtse laye yeete khaarte farep. Ploos soo unser kepraysente tswansichste yoerhunert, Im neekste, wėrt in en xlechte keprauch sin. Is en feeler paseyert in te siėns fom leewe, Ti kelėrnte mėner hon teklareyert en kroos lii - Ekspansioon keet net in en spiraal, Es keet in iwertreetung un anxtat!
© Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016