Es kept acht keechner, un ich mit mayne spetsiaale froynt. Te layout is net unser, awer meyer keen aanfange. Seryozha, hal fest! Es kept khee kuut xans kraat yets, Los uns keen un ti trumfe klaayche setse. Ti wre mich nii tswinge ti sfre tsurik lose, Tne iire numer xpiilt khee rol fer mich: Mayn froynt un khameraate xitst mich fon hine, Un tesweche sin ti xanse ti selwiche. En "Meser xmit " hot mich keyacht, tan aankefang se rauche, Sayn xrauwe hon kehakt ti luft mit en klok. Sii selepst prauche khee kraytse uf sayn lange hayser, Tii woo uf sayn flite wrt kuut keen! Ich sin "Eyerxt", mrk tas! Tswaay "Heinkel" sin iwer tich, Ich hon aankefang tne sayne weech tsuu mache! Kee in ti wolke, xlaa tas fayer, ich wre tich preserweere! Wn im khamf, tuu net hofe uf wunere. Sergey, tuu pixt in fayer! Lee tayn hofnunge fer yets Noo tayn suss fol klayte inrichtung, man. Oh, fertamt tings! En "Heinkel" tuut mich pekhmfe, un wii! Kot seechent tich, ich sin tsurik am fliye noo rom!.. Ich wees tas anere fer unser miie petsaale... Awer, meyer hon ti wolke une kelos, Soo wii tswaay fon unser luft xife, woo in phaar am fliye waare, Unser seele wre noo foran fliye ruf un ruf. St. Pheeter wrt saan tas unser loon waat uns, Awer soo wii er tas toer xliist, Wole meyer pite fer te Fater: "Tuu uns en hooch kun: Tuu uns pay en khamf krupe fon ngle." Un ich wre fon Iim ferlange, als soon fon sayne fater, Fer mich kewe sayn seechens sanktsioon Fer mache mayne khameraate te eene fon ale anere Fer xitse mayne hinere in aktsioone. Meyer pite fliite un pooche fer te Himlixe Fater, En as siit sich selepst awer im himel... Awer wn khee knapheet an kriicher priiter is, Er wrt uns wacher sin lose tan. Xitse is en xweyer eere tiinst, Meyer wre fiil klik uf unser flite traan Fer soore wii waare ich un mayn froynt Seryozha, Wii "unich leepente mnxe meyer waare.
Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016