Ich hon en net kekhėnt net mool iim was xlechtes ketuun, Un es khomt weche en feeler: Mayn tsayt fer leewe waar ploos tswansich unkeraate yoore, Wii eene fon tėne mich toot kemach hot in tėm toer. Wii en kuute froynt, hot er kelechelt oone en trik, Wii wėn er net ketėnkt het an xtrayte - Un hot mich sayn rechts hant kep fer xitle, Awer in sayn links, waar en meser. Es waar net torich tayn xult, soo tuu net yoomere, Er hot mich petroo mit sayne froyntliche plick un lechle. Ich siin en sune unerkang xtraal, woo an tėm toer khom is Un ferxtekelt sich hinich tėm phutel apfal plech...        
© Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016