Teyer solt net fiil kewe uf mayn yung elter, In soo en fal sin ti yoore net important - Te Kristus waar in sayn mitel elter ferkhaaft kep, Un ich waar ploos in te yuuchent elter. Los uns sayn loos mit mayn ferklayche - Er hat elef aphostle iim an fertraue, Un ich tėnke, hier taach un nacht - Was fer fon mayn waare froynte sin keplip mich an fertraue?
© Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016