Hush-a-bye, mayn Baby, Ti nacht is uf te Eyert, Un is xon inkexloof Peem, pluume, tiire un feel. Te kanse taach iwer pis nacht Mayn Baby wil xpiile. Es is ti tsayt fer xloofe, Waat en anere taach. Ich winxe tich se siin En siise un wunerliche traum: Te imense plooe meer, Woo keen ploos wele un wint. Tuu hast tswaay flite, Un fliist iwer mit feel - Iwer ti wayte plooe meere, Un iwer al unser Eyert. Am sipte himel, Wayse ėngle loope te Hėr; Un tuu singst mit tėne Sayn wunerliche kesange. Mit lange yoore, filaycht, Wil khome fer sin ales tas. Xloof in, mayn Baby, Fer siin tayn fee traume.
© Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016