Hier fichte naste tsitre, unferproch im xloof, Hier feel kesang is ėngstlich un tsitrich. Ye leewe in en walt majik un tiif, Un hon khee traum fer ausrayse. Los te axe-peere paam te walt aan xteche in flame, Los ti xling planse tich umaarme wii yemant woo liipt - Ales es selwiche, ich nėme tich wech fon tėm plats An en palast fon musik un pluume. Ayer welt is pay te wisente iwer eeras ferfluucht, Es is petekt fon mich un tas sune licht. Un teyer tėnkt tas es tas pexte plaats uf te Eyert is, Tee walt, ferpot un ruich. Los te Moont xtrayte mit te wolke un eene khan net siin sayn kesicht, Los ti luft tripse sayn majik potsioon - Ales es selwiche, ich nėme tich wech fon tėm plats Uf en thorem mit plik uf te Ootsean. Wėn xliislich ich preche ti unferprechliche charme, Un tuu tsuu mich khomst aus tayn ferxtek, Ich wėre tich wayt wech in mayn aarme traan Pis an en plats woo tii tich nii fine wėre. Ich wėre tich xteele, wėn xteeleray is was tayn hėrts fraye tuut, Al ti weeche in tėm walt hon ich torich kang. Pixt tuu fėrtich fer te Ėėten mit mich in en hit, Wėn ti thorem un te palast net fray sin?
© Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016