Mach en prik an ti keleechenheet, Ore weenichstens en xteech leye, Un oone tsokre Khom uf mayn fest un ketrnke. Tayn kitaar khan net ferkes kewe, Meyer wre en fayne panket mache, Un, was aach important is, Mach plint tayn xarfe ek tseen. Wns tuu an ti itee khomst Tas ale xtroose fiire ti mner noo Room, Wrst tuu sicherlich hier kuut apkehool kewe, Un mayn haus wrt tayn haus sin. Es is esensiaal fer fray se kewe Fom xling ferxtekelt in tayn lumpe, Un torich een fon te xtroome ye Xmays weenichstens en phaar planke.         Iya het peser traan, Phuxe, seye richt foran, Wn teyer te poot ferpast, past uf! - Mool wrt teyer en unklikliche taach trefe. In en moynt wrst tuu enteke Tas un xraaye: "Oh, tas is kexaft! Es kept prike iwer ti opstakle, Un ich hon khee teel too traan!.." Soo mach tuu en stantart iwerkweerung, Ore en tuunel, truner torich, Un, was aach important is, Mach plint tayn xarfe ek tseen.
Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016