Ti Kroon Is in fiile xtiker ferproch, Es kept net mee ti kewoonlich ray noo keen - Te alte weech un xtaats relichioon Sin yets fertamt! Un meyer - In en skantal am keen - Kenau wii inkexprtne peere in sayn hoole, Kenau wii inprecher in flakrant ferwixt - Too xteen! Fer uns, Es is soo xweyer fer aus sortiire, Was pehale un was aus xtrayche, Weyer saat tsuu, weyer is im keeche sats. Aus tm kaos, woo sole meyer keen? Meyer khne net saan! Woo is kayst? Woo is eere? Woo is xult?! Woo sin froynte un woo sin frmte, Wii khnte meyer neewe lose tee kefaar, Khne meyer wrklich unser lant wrfe un In ti hel keen?! Un xaam - Uf tii woo aus suuche tas sichere leewe Anxtat khmfe fer kerecht playwe, Un ti tseele tas imer toot mache Is en sint! Meyer wre keen - Wii en wolf laaft fer ti yung ree, Wii en aatler xwngt fer te yunge xwan, Awer tefoer - Fer ti trache solt kephif wre Fer sayn futer... Haloo, tuu! Woo is ti kraft, woo ayer kesichter pelaycht? Woo is te xtols, mit was tuu um plikst? Niks se tuun, wrt tich xant aan tuun! Krayf rewolwer fest in te hant un kee! Tas n! Tas n fer al! Was net ferproch is xaynt proklich, Un meyer kewe kelos mit ploos en pisye - Pis unser aychne toot, fer khmfe keeche unsere faynt!
Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016