Keet teyer al uf unser panket, Tsaycht ayer eerung yets! Wii fer aych, frix ferhayrat - Khomt tsum Fater un pikt aych. Sayne plik khan soo piter sin, Wn er sayn aue hoer fleecht... Awer tuu falst an sayn fiis tan, Fer iim tsurik in ti ruu pring. Es is net tsuu xweyer aarwat, Fer te fater tich pike - Un sayn aue were net xpaarsam sin, Er wrt tich helfe un tich liipe. Soo, fang aan tayn kliklich leewe Tich aarich tiif am pike, Un yeete taach fon tayne sin Tsaych fer te Fater wii kroos is tayne liipe!
Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016