Mayn peliipte wrt sich peklaache iwer mayn xlecht klik, Mayn khamerate wre mayn aarwate un xulte resolweere, Ale wile woo ich hat unich anere wre ferteelt, Un, filaycht, wre mayn faynte mayn klik un kesuntheet reeste. Ich khan net mee pleter un xtifte hoole fer xraywe, Mayn kitaar is ferproch, es is aus em thoon. Ich khan net noo links keen, ich khan net noo rechts keen, Ich siin net ti sun yets, un siin net te moont. Ich khan net noo raus keen - ich waar oone macht, Ich keen fon te tier un noo te want, Ich khan net noo ruf keen, ich khan net noo runer keen, Ich siin awer en xpliter fom himel, manich mool treeme - tas is ales. Treeme iwer wii, en taach, wre ich mayn frayheet witer tsurik kriin, Wii wrt witer mayn kitaar klaar klinge. Weyer meecht ich trfe, wii sol ich pekriist kewe, Un was fer sort kesang sol ich se heere kriin?
Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016