Wii ich mayn kitaar traan - wnt, tuut apxpre! Ich sin unich te leewente soo lang se xlukse un singe. Nmt ales was teyer winxt un wolt, xnayt mayn xtros un ootre, Awer, ich pite, ferayst net may liipe silwer sayte! Mayn kitaar wrt fon iine kenom, un ales is aus ortnung. Ich weere mich un khmfe keeche tas fertamte pastart tings. Ich hon kexraayt: "Weref mich in te xlam, thunk mich ins waser, Awer, ich pite, ferays net mayn liipe silwer sayte!" Los mich in te potem kraawe un too xterwe, filaycht... Wolt ier en kekweelte yung unich ayre flite xitse? Ti sin uf mayn miit seel khom, feris in fatse, Un ich pite, "Ferayst net mayn liipe silwer sayte!" Was is tas, mayn priiter? Sin ich wrklich pextimt Fer net siin te himel oone wolke, fer singe un te moynts root trefe? Ti hon mich khorts apkexikt ploos een mool, mayn seel in ayter kelos, Un yets komplet feris mayn liipe silwer sayte!
Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016