"Niter mit xlange! Ti sin, in efekt, rechts un links tort!" - Ti aarme layt hon en fertswayfelte xraay kep. Un si ruufe ti mungos fer tėne se helfe, "Unser kleene priiter, tii xlange mise xtėrwe!" Un ti sin klaych in te kank khom, Tėnke net an sayn kefiils iwerhaupt. Ti mungos wolte net mool heere Fon feerie pis ti aarwat fėrtich waar. Un tas folek xikt sii in ale richtunge, Keortnet kehat patrulye un kompoye, Tas ti unxaatliche xlange solte ferlos kewe, Un ti kiftiche solte fernicht kewe. Pixt tuu fėrtich? Ti hilfer waare niter kexlaa, Waar inkextelt kep fer tii kwele fon te mėnxe, Woo teklareyert hon: "Ti hon uns propleeme keprung, Tii mungos sin freche taywle." Un am neekste moynt sin ti layt tort aan khom, Fer ti aarme tinger aus te kwele se nėme, Woo tas net wolte hon un ferlangt sii net aus treye, Xrayent, tas sii woer waare un hon net hinerkang. Toch tii al in ti mate-thaxe waare keworef, Xweyer wee kemach, oone en tiskusioon, Xwintlich fon te kroose krol un wėreft, Un, natierlich, fon te wėnung fon sayne xiksal. Ti waare am frooe warom fernichtung Is Gebühr, was in ihrem gest net richtig? Un sii hon kriit ti fol erklėrung Fon en alte, woo ruych saat: "En mool in Iintia, kaprite ese te khapes al, Un xineese feel al te rays kephikt, Awer ti xlange theeter sin mee wilt, Wayl tii xlange sin soo nutslich un xeen.         "Soo sin meyer yets am ap hoole unser poonus, Weche unser hiin kepung wėre meyer xterwe. Tii umsichtige mėnxe prauche ti xlange fer kiftig se sin, Am tėnke tas awer mit kift wėre sii iwerleewe." "Wech mit xchlange! Ti sin witer rechts un links too!" - Ti aarme layt hon en fertswayfelte xraay kep. Un sii ruufe ti mungos fer tėne se helfe, "Unser kleene priiter, tii xlange mise kaput keen!.."
© Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016